Telefon:+48 537 782 858

Email: kontakt@sekcjalasertag.pl

 • Kalendarz wydarzeń

  October 2019
  MTWTFSS
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31    
  « Sep   Nov »
 • Wydarzenia

  • No Events
 • Subskrybuj

 • Regulamin gry

  REGULAMIN GRY LASERTAG
  „Sekcja Lasertag”
  1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na grze Sekcja laserag.
  2. Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu są wzory Oświadczenia.
  3. Na teren gry SEKCJA LASERTAG mają wstęp gracze, osoby im towarzyszące i inne osoby po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podpisaniu Oświadczenia uczestnika i po uzyskaniu zgody obsługi.
  4. Osoba biorąca udział w grze oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się z udziałem w grze lasertag i uczestniczy w niej na własną odpowiedzialność, a w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku, spowodowanego nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu nie będzie występować z jakimkolwiek roszczeniem do organizatora Sekcja Lasertag
  5. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny brać udziału w grze lasertag.
  6. Personel Sekcja Lasertag nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie pola.
  7. W grze mogą uczestniczyć: osoby, które ukończyły 16 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, osoby, które ukończyły 6 lat, po zgłoszeniu się ze swym prawnym opiekunem, który wyrazi pisemną zgodę na udział podopiecznego w grze.
  8. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego, mają całkowity zakaz wstępu na grę lasertag. Na terenie pola zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w strefie bezpiecznej, w miejscu do tego wyznaczonym.
  9. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonowania sprzętu.
  10. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające pole gry.
  11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt znajdujący się w posiadaniu ww. osób.
  12.Osoby biorące udział w grze ponoszą pełna odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia sprzętu.
  13. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.
  14.Uczestnicy biorący udział w grze są zobowiązani na każdy sygnał sędziego natychmiast przerwać grę. Należy również niezwłocznie przerwać grę w przypadku zauważenia na polu gry osoby postronnej.
  15.Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: trafienia, własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta, decyzji sędziego bądź obsługi pola, w przypadku nie przestrzegania regulaminu gry.
  16. Zawodnik, który zamierza zejść tymczasowo z pola gry z jakiegokolwiek powodu innego niż rezygnacja z gry (np. z powodu zacięcia się lub uszkodzenia urządzenia, wyczerpania baterii), daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany z gry.
  17.Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg, w tym, w szczególności, nie powinny udzielać drużynom żadnych informacji o położeniu przeciwnika.
  18. Istnieje zakaz samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.
  19.W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi.
  20.Osoby biorące udział w grze zobowiązane są zwrócić sprzęt po skończonej grze w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania. Za wszelkie zagubienia i uszkodzenia broni pneumatycznej lub oporządzenia wynikające z niewłaściwego używania, w tym powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi osoba biorąca udział w grze, na rzecz której sprzęt został wydany.
  21.Osoby biorące udział w grze niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu uiszczonej zapłaty za grę.
  22.Osoba biorąca udział w grze jest zobowiązana zgłosić obsłudze pola wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia pola, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy.
  23.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania działalności pola częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza itp.) lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu uczestników.
  24. Zabronione jest ukrywanie lub zdejmowanie czujników z głowy w trakcie gry albo wyłączenie urządzenia bez wiedzy organizatora.

   

 • Nowości